Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battery farm /,bætəri'fɑ:m/  

  • trại nuôi gà công nghiệp