Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác ballot-paper) lá phiếu
  sự bầu phiếu kín
  tổng số phiếu bầu
  Động từ
  bỏ phiếu kín
  ballot somebody [about(on) something]
  cho ai bỏ phiếu kín về vấn đề gì
  liên đoàn cho đoàn viên bỏ phiếu kín về những thay đổi đã được đề nghị

  * Các từ tương tự:
  ballot-box, ballot-paper, balloter