Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ballot-paper /'bælət,peipə/  

  • Danh từ
    phiếu bầu, lá phiếu, lá thăm