Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ballot-box /'bælətbɒks/  

  • Danh từ
    hòm phiếu