Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ dằn, bì (giữ cho tàu thăng bằng khi không có hàng)
  đá balat
  in ballast
  không chở hàng, chỉ có bì
  Động từ
  cho bì xuống tàu (để giữ cho thăng bằng khi không có hàng)

  * Các từ tương tự:
  ballast resistor, ballastron