Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) barête (ống ổn dòng)