Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) cái điện trở ổn dòng