Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ after, to)
  khao khát
  aspire after knowledge
  khao khát kiến thức

  * Các từ tương tự:
  aspirer