Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appropriation /əprəʊpri'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự chiếm hữu, sự chiếm đoạt
  số tiền dành riêng (làm gì)
  appropriation of £5000.000 for a new hospital
  số tiền 5000.000 bảng dành riêng để xây một bệnh viện mới

  * Các từ tương tự:
  Appropriation account, appropriation-in-aid