Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Appropriation account   

  • (kinh tế)
    Tài khoản phân phối lãi
    Các doanh nghiệp duy trì các tài khoản này cho thấy lợi nhuận sau khi trả thuế được phân phối hay sử dụng như thế nào.