Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appropriation-in-aid /əproupri'eiʃnin'eid/  

  • Danh từ
    tiền trợ cấp