Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Cơ sở thuế.

    * Các từ tương tự:
    Tax-base incomes Policy