Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Tax-base incomes Policy   

  • (Kinh tế) Chính sách thu nhập dựa vào thuế