Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thu nhập chịu thuế
    Tổng thu nhập trừ đi các khoản trợ cấp và các khoản công tác phí