Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Quadragesima /,kwɒdrə'dʒesimə/  

  • Danh từ
    chủ nhật đầu kỳ chay

    * Các từ tương tự:
    quadragesima sunday, quadragesimal