Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (tôn giáo)(thuộc) mùa chay, tuần trai giới
    kéo dài bốn mươi ngày (tuần trai giới, mùa chay)