Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngày chủ nhật đầu trong mùa chay (tuần trai giới trong đạo Thiên chúa)