Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thu nhập cá nhân
    Lưu lượng thu nhập tích luỹ lại của một cá nhân hoặc hộ gia đình

    * Các từ tương tự:
    Personal income distribution, Personal income Hypothesis