Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Personal income Hypothesis   

  • (Kinh tế) Giả thuyết về thu nhập lâu dài