Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Personal income distribution   

  • (Kinh tế) Phân phối thu nhập cho cá nhân