Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chi phí cơ hội
    Là giá trị của hành động thay thế đã bị bỏ qua không làm

    * Các từ tương tự:
    Opportunity cost approach to international trade, Opportunity cost of capital, Opportunity cost of money holding