Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Opportunity cost approach to international trade   

  • (Kinh tế) Phương phá sử dụng Chi phí cơ hội trong thương mại quốc tế
    Phương pháp này coi chi phí để sản xuất ra môt hàng hoá cụ thể không phải số lượng chi phí thực tế nhất định mà là hàng hoá khác phải từ bỏ để có được hàng hoá nói trên