Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chi phí cận biên
    Là chi phí tăng thêm cho việc sản xuất thêm một đơn vị sản lượng

    * Các từ tương tự:
    Marginal cost of funds schedule, Marginal cost of labor, Marginal cost pricing