Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Marginal cost of labor   

  • (Kinh tế) Chi phí cận biên cho lao động