Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Marginal cost pricing   

  • (Kinh tế) Định giá theo chi phí cận biên
    Là một phương pháp định giá của các hãng tư nhân hoặc các công ty nhà nước theo đó được xác định bằng chi phí biên