Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lực lượng lao động
    Lực lượng lao động bao gồm những người đang làm việc và đang tìm việc, nó bao gồm những người có việc làm và cả những người thất nghiệp

    * Các từ tương tự:
    Labour force participation rate, Labour force schedule