Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Labour force schedule   

  • (Kinh tế) Biểu đồ về lực lượng lao động