Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  an (one's) Achilles heel
  điểm yếu
  vanity is his Achilles heel
  tính kiêu căng là điểm yếu của anh ta

  * Các từ tương tự:
  achilles heel, Achilles tendon, achilles' tendon