Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (giải phẩu)
    gân gót

    * Các từ tương tự:
    Achilles tendon