Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Achilles tendon /ə'kili:z 'tendən/  

  • (giải phẫu)
    gân gót

    * Các từ tương tự:
    achilles' tendon