Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • adverb
    old-fashioned + literary :to that place

    * Các từ tương tự:
    yonder, yonks