Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Định từ, Tính từ, Phó từ
    (từ cổ hoặc tiếng địa phương)
    kia; đằng kia, đằng xa kia
    whose is that farm yonder?
    cái trang trại đằng kia là của nhà ai thế?