Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

willingness /'wiliŋnis/  

  • Danh từ
    sự sẵn lòng
    sự tự nguyện

    * Các từ tương tự:
    Willingness to pay