Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mức sẵn sàng trả.
    Việc định giá của một cá nhân đối với một hàng hoá hoặc một dịch vụ bằng tiền