Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wildcat /ˈwajəldˌkæt/  

  • noun
    plural -cats
    [count] :a kind of cat that lives in the wilderness

    * Các từ tương tự:
    wildcat strike