Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wildcat strike /wailkæt'straik/  

  • Danh từ
    cuộc đình công tự phát bất thần