Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

water-closet /'wɔ:təklɒzit/  

  • Danh từ
    (cũ)
    như lavatory