Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utopian /ju:'təʊpiən/  

 • Tính từ
  (thường xấu)
  không tưởng
  utopian ideals
  lý tưởng không tưởng

  * Các từ tương tự:
  utopianism