Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utopianism /ju:'toupj nizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa không tưởng