Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  khích lệ
  động viên
  giơ cao

  * Các từ tương tự:
  upraised