Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cách viết khác uppity, Mỹ) (khẩu hiệu, nghĩa xấu)
    kiêu căng, tự phụ

    * Các từ tương tự:
    uppishly, uppishness