Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpractical /'ʌn'præktikəl/  

  • Tính từ
    không thực tế, không thiết thực

    * Các từ tương tự:
    unpracticality