Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpracticality /'ʌnprækti'kæliti/  

  • Danh từ
    tính không thực tế, tính không thiết thực