Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unostentatious /'ʌnɔsten'teiʃəs/  

 • Tính từ
  không bày vẽ, không phô trương, giản dị
  unostentatious wedding
  đám cưới giản dị không bày vẽ

  * Các từ tương tự:
  unostentatiously, unostentatiousness