Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unostentatiousness /'ʌnɔsten'teiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính không bày vẽ, tính không phô trương, tính giản dị