Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-nn)(cổ hoặc tu từ)
  làm mất tự chủ; làm mất can đảm
  quá đau buồn, anh ta mất tự chủ và gục xuống khóc

  * Các từ tương tự:
  unmanageability, unmanageable, unmanageableness, unmanageably, unmanful, unmanifest, unmanipulated, unmanlike, unmanliness