Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] chung, [một cách] phổ cập, [một cách] phổ biến, [một cách] phổ thông
    the rules do not apply universally
    những luật này không áp dụng phổ cập được