Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexceptionally /,ʌnik'sep∫ənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] bình thường