Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không hài hoà; lộn xộn
    không nhất trí

    * Các từ tương tự:
    unharmoniously