Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unamiable /'ʌn'eimjəbl/  

  • Tính từ
    khó thương, khó ưa; không có thiện cảm, không gây được thiện cảm

    * Các từ tương tự:
    unamiableness